HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zebrania odbywają się on-line wyłączając klasę VIII

Lp.DATA ZEBRANIAGODZINACELE ZEBRANIA
  1  17.09.2020r. (czwartek)  godz. 1730   godz. 1830 on-lineSprawy organizacyjne, ustalenie zasad współpracy, wysokości składek.
Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, Programem wychowawczo – profilaktycznym.
Zapoznanie ze zmianami w statucie, programie wychowawczo-profilaktycznym.
Omówienie spraw wychowawczych w klasach.
Zapoznanie rodziców kl. VIII z Procedurami egzaminu ósmoklasisty  .
3  19.11.2020r. (czwartek)  godz. 1730 godz. 1830 on-line Zapoznanie z postępami edukacyjnymi uczniów.
Omówienie spraw wychowawczych w klasach.
5  17.12.2020r. (czwartek)  godz. 1730 godz. 1830 on-linePoinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach na I semestr.
Omówienie spraw wychowawczych w klasach.
6  21.01.2021r. (czwartek)  godz. 1730 godz. 1830 on-linePrzekazanie informacji o postępach edukacyjnych uczniów i wynikach klasyfikacji śródrocznej.
Omówienie spraw wychowawczych w klasach.
7  25.03.2021r. (czwartek)  godz.1730 godz. 1830 on-linePrzekazanie informacji o postępach edukacyjnych.
Omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach.
8  13.05.2021r. (czwartek)  godz. 1730 godz. 1830 on-linePoinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.
Omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych w klasach.

Skip to content