Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( tj. Dz.U. z 2021 roku, poz 1082 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ustala się termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno, w roku 2022/2023, stanowiące załącznik nr 1.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Deszczno.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
Skip to content