Podstawa prawna:
Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem dowozu dzieci z obwodu do Szkoły Podstawowej w Boleminie jest Gmina Deszczno, która zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka przekracza:
-3 km- w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
-4 km- w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych,
|-3 km- w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich) oraz uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od długości drogi z domu do szkoły.
2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły na podstawie zgłoszeń rodziców do świetlicy szkolnej i dołącza do dokumentacji świetlicowej .
3. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
4. Dyrektor informuje kierowcę autobusu o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
5. Czas podanej na rozkładach jazdy autobusu szkolnego jest orientacyjny z możliwymi minimalnymi odchyleniami czasowymi z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.

§ 2
Szkoła

1. Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje wychowawca świetlicy w świetlicy szkolnej.
2. Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują w świetlicy szkolnej. Zadaniem szkoły jest sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na odwóz aż do czasu odebrania ich ze szkoły przez opiekuna odwozu.
3. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu po przybyciu autobusu przejmuje opiekę nad uczniami i wprowadza grupę do autobusu. Od tego momentu opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych , a w drodze z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie.

§ 3
Uczeń

1. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:
Uczeń ma prawo do:
a) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;
b) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;
c) zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;
d) opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do autobusu;

2. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczeń uczęszcza, zobowiązanie (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na dany rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 10 września każdego roku szkolnego.

3. Uczeń wraz z rodzicami na początku każdego roku szkolnego podpisuje zobowiązanie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie do szkoły, do której uczeń uczęszcza, zobowiązania w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacji z dowożenia ucznia do szkoły.

4. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

5. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
– wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu,
– wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu ,
– zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
– żądać zatrzymania autobusu miejscu do tego nie przeznaczonym,
– dokonywać zniszczeń w autobusie.

6. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu miejscu.

7. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

8. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

9. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie do świetlicy szkolnej lub bezpośrednio na lekcje.

10. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez organizatora.

11. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez organizatora miejscu.

12. W przypadku ( dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest zgłoszenie swojego spóźnienia nauczycielowi dyżurnemu, pracownikowi lub dyrektorowi szkoły.

13. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

§ 4
Rodzice/opiekunowie prawni

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych ( w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).

3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

§ 5
Opiekun dowozu/kierowca

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy, harmonogram dowozów otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel. Harmonogram zamieszczony jest także na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń dla rodziców.

2. Autobus zatrzymuje się tylko i wyłącznie na wyznaczonych przystankach zapisanych w harmonogramie dowozów i odwozów.

3. Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

4. Opiekun wysiada i wsiada na każdym przystanku i pomaga dzieciom podczas wsiadania i wysiadania oraz dopilnowuje, aby dzieci wysiadające bezpiecznie oddaliły się. W razie konieczności przeprowadza na drugą stronę drogi.

5. Opiekun dowozu decyduje o wpuszczeniu do autobusu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun dowozu jest zobowiązany poinformować organizatora dowozu.

6. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie o zaistniałej sytuacji, a także do zminimalizowania strat materialnych.

7. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie informuje o awarii organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

8. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich w szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

9. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun dowozu informuje ustnie wychowawcę.

§ 6
Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin zostanie przedstawiony wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom.

Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły , u Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Boleminie

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
– podczas trwania dowozów – opiekun wraz z kierowcą,
– w innym czasie organizator dowozów.

3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2013 r.

Regulamin dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej w Boleminie
Skip to content